Στρατηγική Πωλήσεων

Η GeoInfoAnalysis παρέχει πληθυσμιακές αναλύσεις με βάση δημογραφικά και κοινωνικο – οικονομικά δεδομένα, που προέρχονται από τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα της απογραφών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2001, 2011). Οι αναλύσεις αυτές συνδυαζόμενες με την απεικόνιση σε χάρτη παρέχουν ένα δυνατό εργαλείο στα χέρια των πωλητών και όσων ασχολούνται με την στρατηγική πωλήσεων.

Εφαρμογές αναλύσεων πληθυσμού:

  • Στόχευση πελατών
  • Τοποθέτηση καταστήματος
  • Αγορά ακινήτων
  • Ενημερωμένες αποφάσεις στη Δημόσια Πολιτική
    • Υγεία & Πρόνοια, Εκπαίδευση, Συγκοινωνία, Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας, Χωροταξία

Locate your store at highly populated areas
Τοποθετήστε το νέο σας κατάστημα σε περιοχές μεγάλης συγκέντρωσης πληθυσμού
Target Marketing, focus on specific population groups
Στρατηγική πωλήσεων, στόχευση σε πληθυσμό με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά